Tuần 4 - Tháng 9 năm 2016 (từ ngày 26/9 đến 30/9)
Thời gian Nội dung công việc LĐ chủ trì Đơn vị/cá nhân tham mưu
Thứ 2
(26/9/2016)
8h00'-11h00' Làm việc với tập đoàn Than Đ/c Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch Phòng Tài nguyên - Môi trường
9h00'-12h00' Làm việc với UBND phường Cẩm Thịnh về
giải phòng mặt bằng
Đ/c Phạm Ngọc Vinh Phòng Tài nguyên - Môi trường
14h00'-17h00' Họp tại UBND Tỉnh Đ/c Phạm Văn Kính Phòng Kinh tế
9h00'-12h00' Họp bàn công tác thi đua khen thưởng Đ/c Nguyễn Hải Khiên Phòng Nội Vụ
Thứ 3
(27/9/2016)
8h00'-11h00' Làm việc với tập đoàn Than Đ/c Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch Phòng Tài nguyên - Môi trường
9h00'-12h00' Làm việc với UBND phường Cẩm Thịnh về
giải phòng mặt bằng
Đ/c Phạm Ngọc Vinh Phòng Tài nguyên - Môi trường
14h00'-17h00' Họp tại UBND Tỉnh Đ/c Phạm Văn Kính Phòng Kinh tế
9h00'-12h00' Họp bàn công tác thi đua khen thưởng Đ/c Nguyễn Hải Khiên Phòng Nội Vụ
Thứ 4
(28/9/2016)
8h00'-11h00' Làm việc với tập đoàn Than Đ/c Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch Phòng Tài nguyên - Môi trường
9h00'-12h00' Làm việc với UBND phường Cẩm Thịnh về
giải phòng mặt bằng
Đ/c Phạm Ngọc Vinh Phòng Tài nguyên - Môi trường
14h00'-17h00' Họp tại UBND Tỉnh Đ/c Phạm Văn Kính Phòng Kinh tế
9h00'-12h00' Họp bàn công tác thi đua khen thưởng Đ/c Nguyễn Hải Khiên Phòng Nội Vụ
Thứ 5
(29/9/2016)
8h00'-11h00' Làm việc với tập đoàn Than Đ/c Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch Phòng Tài nguyên - Môi trường
9h00'-12h00' Làm việc với UBND phường Cẩm Thịnh về
giải phòng mặt bằng
Đ/c Phạm Ngọc Vinh Phòng Tài nguyên - Môi trường
14h00'-17h00' Họp tại UBND Tỉnh Đ/c Phạm Văn Kính Phòng Kinh tế
9h00'-12h00' Họp bàn công tác thi đua khen thưởng Đ/c Nguyễn Hải Khiên Phòng Nội Vụ
Thứ 6
(30/9/2016
)
8h00'-11h00' Làm việc với tập đoàn Than Đ/c Vũ Quyết Tiến - Chủ tịch Phòng Tài nguyên - Môi trường
9h00'-12h00' Làm việc với UBND phường Cẩm Thịnh về
giải phòng mặt bằng
Đ/c Phạm Ngọc Vinh Phòng Tài nguyên - Môi trường
14h00'-17h00' Họp tại UBND Tỉnh Đ/c Phạm Văn Kính Phòng Kinh tế
9h00'-12h00' Họp bàn công tác thi đua khen thưởng Đ/c Nguyễn Hải Khiên Phòng Nội Vụ