Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: không
Nội dung:


Trình tự thực hiện
1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH huyện
* Bước 1: Người tham gia
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây tại bộ phận một cửa của BHXH huyện.
- Nộp tiền cho Bộ phận Kế hoạch - Tài chính (KH-TC).
* Bước 2: Cơ quan BHXH huyện
- Bộ phận một cửa: hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện lập hồ sơ, nộp tiền cho Bộ phận KH-TC; viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Quản lý thu.
- Bộ phận Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ, nhập vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, in danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho Bộ phận KH-TC để đối chiếu, thu tiền.
- Bộ phận KH-TC đối chiếu hồ sơ, thu tiền đóng, cấp phiếu thu cho người tham gia; chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ, thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định; chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
2. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho đại lý thu
* Bước 1: Người tham gia
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây cho đại lý thu.
* Bước 2: Đại lý thu
- Hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện kê khai Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS), thu tiền đóng BHXH của người tham gia, cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo mẫu quy định.
- Nộp hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), số tiền đã thu kèm biên lai cho cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia.
* Bước 3: Cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia BHXH tự nguyện đóng thông qua đại lý thu. Kiểm đếm thành phần và số lượng nếu đúng, đủ theo quy định thì hướng dẫn đại lý nộp tiền cho Bộ phận KH-TC, viết giấy hẹn. Sau đó chuyển hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) cho Bộ phận Quản lý thu.
- Bộ phận Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) nhập vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý, sau đó chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ thẻ.
- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in sổ BHXH theo quy định. Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
 
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua dịch vụ bưu chính
 
Thành phần hồ sơ
1. Người tham gia: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
2. Đại lý thu: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
 
Số lượng hồ sơ
01 bộ
 
Thời hạn giải quyết
Đối với trường hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng: Cấp sổ BHXH không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, đại lý thu
 
Cơ quan thực hiện
BHXH huyện
 
Kết quả thực hiện
Sổ BHXH
 
Lệ phí
Không
 
Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
 
Yêu cầu, điều kiện
Không
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (áp dụng đến hết 31/12/2015); Luật BHXH số 58/2014/QH13 áp dụng từ ngày 01/01/2016.
- Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện (áp dụng đến hết 31/12/2015).
- Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP (áp dụng đến hết 31/12/2015).
- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
 
 
 
Mẫu: TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
 ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI
THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
 
Kính gửi: ..............................................................................
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………...…………
[02]. Số định danh: …………………………………………………….…………….……
[03]. Ngày tháng năm sinh: …….…… [04]. Giới tính: ………. [05]. Quốc tịch ….……..
[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) .………………..……………..
[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) …….…..………….…………….…....
[06.3]. Tỉnh (thành phố) …………………..…………………….….…….…………….....
[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): …………………………….……………………….
[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .………….….……..……
……………………………………………………………………….……...…………..…
[08.2]. Xã (phường, thị trấn)..……..……………… [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).………..…………... [08.4].Tỉnh (thành phố) ………………………..…..
[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .…………….…..……..….…
[09.2]. Xã (phường, thị trấn)..……..………… [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).…………….……... [09.4].Tỉnh (thành phố) ………………...…………….…
[10]. Mức tiền đóng:………………[11]. Phương thức đóng: …………....………………
[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ………………….……………....……
[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ……………………………………….…...……………
[14]. Tài liệu kèm theo: …………………………………………………….…..…………
 
 
 
 
 
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
Tên Đại lý: ……………..………...………………  
Mẫu D05-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
 ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
Text Box: Mẫu D05-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
 ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
 
Số định danh: ………………………………...…..
Địa chỉ: ………..………………………………….
DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
             
STT Họ và tên Số định danh Mức tiền làm căn cứ đóng Phương thức đóng Số tiền đóng Ghi chú
Từ tháng Số tháng đóng Tổng số Người tham gia đóng NSNN hỗ trợ
A B C 1 2 3 4 = 5 + 6 5 6 7
I Tăng                
1 Số người                
                   
2 Mức tiền làm căn cứ đóng                
                   
  Cộng tăng                
II Giảm                
1 Số người                
                   
2 Mức tiền làm căn cứ đóng                
                   
  Cộng giảm                
                   
                   
  Tổng số sổ BHXH đề nghị cấp: …………     …….., ngày ….tháng…..năm…….
  Cán bộ thu Trưởng phòng (Tổ) thu   Đại lý ……
   (ký, ghi rõ họ tên)  (ký, ghi rõ họ tên)    (ký, ghi rõ họ tên)
 

 
File đính kèm: Tải file