Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Lĩnh vực: Đất đai
Thời gian giải quyết: 20
Lệ phí: Không
Nội dung:

6.1 Trình tự thực hiện
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (sau đây gọi chung là người nộp hồ sơ) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được hướng dẫn lập hồ sơ và nộp hồ sơ;
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc:
+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);
+ Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

6.2 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

6.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
*/ Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đăng ký theo Mẫu số 04/ĐK;
(2) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có);
(3) Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).
*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

6.4 Thời hạn giải quyết: không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày..

6.5 Đối tượng thực hiện TTHC: Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý.

6.6 Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: VPĐKQSDĐ cấp huyện.
+ Cơ quan được ủy quyền thực hiện:
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: VPĐKQSDĐ cấp huyện.
+ Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

6.7 Kết quả thực hiện TTHC: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

6.8 Lệ phí: Không có

6.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
+ Mẫu số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.
+ Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý đất.

6.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

6.11 Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật đất đai 2013;
+ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
+ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
+ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
 
File đính kèm: Tải file