Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Giao thông - Vận tải
Thời gian giải quyết: 03
Lệ phí: 70.000
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tới Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện.
- Công chức UBND cấp huyện tại TTPVHCC cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện (hoặc qua hệ thống bưu chính nếu điều kiện phù hợp).
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:
+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu;
+ 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;
+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;
+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa (theo mẫu) đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.
- Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
+ Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu;
+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài;
+ Hợp đồng cho thuê tài chính đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên thuê.
- Trường hợp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng ký không phải xuất trình Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
*Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ  chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
          d) Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.
* Phí, lệ phí: 70.000 đồng/Giấy chứng nhận.
 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
- Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
- Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa (Phụ lục 3ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).
* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;
- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa;
- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt
- Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa
(Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu)
 
Kính gửi: ……………………………………………………………………..
- Tổ chức, cá nhân đăng ký:……..…… đại diện cho các đồng sở hữu…….…
- Trụ sở chính: (1) …………………………………..…………………………
-Điện thoại: …………….………………. Email: ……………………………
Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:
Tên phương tiện: …………………………   Ký hiệu thiết kế: ………………
Công dụng: ……………………………………………………………………
Năm và nơi đóng: ……………………………………………………………
Cấp tàu: …………………………………… Vật liệu vỏ: …………..………
Chiều dài thiết kế: …………………….. m Chiều dài lớn nhất:  …………m
Chiều rộng thiết kế: ………………….…m  Chiều rộng lớn nhất: …………m
Chiều cao mạn:  ………………………. m   Chiều chìm: …………………m
Mạn khô: …………………………. m Trọng tải toàn phần: ………..…... tấn
Số người được phép chở: …………. người   Sức kéo, đẩy:  ……………… kg
Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): ……………………..
Máy phụ (nếu có): ……………………………………………………………
Giấy phép nhập khẩu số (nếu có): ………..ngày ….. tháng ….. năm 20 …….
Do cơ quan ……………………………cấp.
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số: ………………… do cơ quan …………..……cấp.
Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ số ………. ngày ……. tháng …….. năm 20 …
Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.
 
  ……, ngày ….. tháng ….. năm 20
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
 

 
Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa
(Phụ lục 3ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BẢN KÊ KHAI
ĐIỀU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM

(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 15 tấn hoặc có sức chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người)
 
- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu
- Trụ sở chính: (1) ………………………………………………………
- Điện thoại: ………………...……….. Email: …………………….……………
Loại phương tiện: ……………………………………….………………………
Vật liệu đóng phương tiện: …………………………….………………………
Kích thước phương tiện: (Lmax x Bmax x D x d) = (…….x……x……..x……..) m
Máy (loại, công suất): …………………………../……………………… (cv)
Khả năng khai thác:       a) Trọng tải toàn phần:  …………………………. tấn.
b) Sức chở người: ………………………………….. người.
Tình trạng thân vỏ: ……………………………………………………..
Tình trạng hoạt động của máy: ……………………………………
Dụng cụ cứu sinh: số lượng ………………… (chiếc); Loại ………

 
Đèn tín hiệu: ……………………………………………………
Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  …………, ngày .... tháng .... năm
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú đối với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương.
(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

 
File đính kèm: Tải file