Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 05
Lệ phí: không
Nội dung:
2. Tên thủ tục hành chính Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.
2. Bước 2:  Đơn vị sử dụng lao động
- Hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đơn vị đang quản lý.
- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH.
3. Bước 3: Đối với cơ quan BHXH
- Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn, sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại đơn vị.
- Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, cấp mã số quản lý. Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ.
- Phòng/Tổ Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, cấp sổ BHXH (đối với trường hợp chưa có sổ BHXH), thẻ BHYT và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.
  Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính, cụ thể:
- Đối với hồ sơ giấy: Đơn vị thông báo cho cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ bưu chính đến nhận hồ sơ trực tiếp tại đơn vị; Đối với dữ liệu điện tử (nếu có) đơn vị gửi cho cơ quan BHXH qua Internet ...
- Trường hợp đơn vị đăng ký giao dịch điện tử thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT,BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Việt Nam
  Thành phần hồ sơ 1. Người lao động
  a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
 b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) như người có công với cách mạng, cựu chiến binh ...: Giấy tờ chứng minh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
2. Đơn vị:
  a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị có thay đổi thông tin (thay đổi pháp nhân; giải thể, phá sản, sáp nhập; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; phương thức đóng …)
 b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
 c) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) (Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH).
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không quá 05 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Đối tượng thực hiện Đơn vị sử dụng lao động
  Cơ quan thực hiện - BHXH tỉnh
- BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Sổ BHXH, Thẻ BHYT
  Lệ phí Không
  Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).
  Yêu cầu, điều kiện - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng.
- Người lao động ngừng tham gia.
- Người lao động điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng.
Người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (áp dụng đến hết 31/12/2015); Luật BHXH số 58/2014/QH13 áp dụng từ ngày 01/01/2016.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc (áp dụng đến hết 31/12/2015).
- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH (áp dụng đến hết 31/12/2015).
- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.
- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
- Luật Việc làm số 38/2013/QH13.
- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về BHTN.
- Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 
28/2015/NĐ-CP.
- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
 
 
 
 
Mẫu: TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
 ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI
THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
 
Kính gửi: ...................................................................................
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………….....…………
[02]. Số định danh: ……………………………………………………..………….……
[03]. Ngày tháng năm sinh: ………… [04]. Giới tính: ………. [05]. Quốc tịch ……..
[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) .…………..………………..
[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) …….…..………………..…….…....
[06.3]. Tỉnh (thành phố) …………………..……………….…….…………..……….....
[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): …………………………………..……………….
[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .………..….……..……
……………………………………………………………………...………..………..…
[08.2]. Xã (phường, thị trấn)..……..……………… [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).………..…………... [08.4].Tỉnh (thành phố) ….…………………..…..
[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .………..……..……..….…
[09.2]. Xã (phường, thị trấn)..……….………… [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).…………………... [09.4].Tỉnh (thành phố) …………..……………….…
[10]. Mức tiền đóng:…………………[11]. Phương thức đóng: ….…...………………
[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ……………………………....……
[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………….……………...……………
[14]. Tài liệu kèm theo: ……………………………….……………………..…………
 
 
 
 
 
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 
 
 

 
Mẫu: TK3-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
 ngày 09/9/2015của BHXH Việt Nam)
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI
THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Kính gửi: ..................................................................................
                                      Số định danh: .................................................
[01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt: .....................………………..………………………..
[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có): .......................................................................
[03]. Mã số thuế: ...............................................................................................................
[04]. Địa chỉ trụ sở............................................................................................................
[05].  Loại hình đơn vị: ……………………………………………………………..…...
[06]. Số điện thoại................................. [07]. Địa chỉ email............................................
[08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:
[08.1]. Số: ………….…….; [08.2]. Nơi cấp: ………….………………………………..
[09]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:
[09.1]. Họ và tên................................................................................................................
[09.2]. Ngày tháng năm sinh .............................. [09.3]. Giới tính .................................
[09.4]. Quốc tịch ................................ [09.5]. Số CMT/hộ chiếu ...................................
[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. Hằng quý.       [10.2]. 6 tháng một lần
[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………..…………………..………………………
……………………………………………..……………………………………………
[12]. Tài liệu kèm theo: ………………………..………………………………………..
…………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………..………………………………
 
 
 
 
.........., ngày ...... tháng ..... năm ..........
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Tên đơn vị: ………………  
Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
 ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
Text Box: Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
 ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
Số định danh: ……....…..  
Địa chỉ: ………..……….  
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Số:…… tháng ….. năm ……
   
STT Họ và tên Số định danh Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc Tiền lương Từ tháng, năm Đến tháng, năm Ghi chú
Hệ số/Mức lương Phụ cấp
Chức vụ Thâm niên VK (%) Thâm niên nghề (%) Phụ cấp lương Các khoản bổ sung
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Tăng                      
I.1 Lao động                      
1 Nguyễn Thị A 123456781 Phó Chánh thanh tra Sở A 4,74   0,40   19%     06/2015 09/2015 Số 11/QĐ-SởA
2 Nguyễn Văn B 123456782  Thanh tra viên Sở A 3,33     5%     06/2015 09/2015 Số 12/QĐ-SởA
I.2 Tiền lương                      
1 Nguyễn Văn C 123456783 Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ 1  4,98 0,40   29%     02/2015 09/2015 ……….
                         
  Cộng tăng                      
II Giảm                      
II.1 Lao động                      
                         
II.2 Tiền lương                      
                         
  Cộng giảm                      
                         
    Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: …………..……                  
    Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: ………….…….     Ngày …..tháng ….. năm …….
  Người lập biểu       Đơn vị
  Ký, ghi rõ họ tên       Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
 

 
File đính kèm: Tải file