Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: 4. Thủ tục hỗ trợ thẻ BHYT cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, không có nguồn nuôi dưỡng
Lĩnh vực: Lao động, thương binh, xã hội
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
- Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ nộp hồ sơ trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Ủy ban nhân dân cấp xã: Trong vòng 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra điều kiện hồ sơ:
+ Đối với hồ sơ không đủ điều kiện: Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho gia đình trẻ biết trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
+ Đối với hồ sơ đủ điều kiện phân loại đối tượng theo Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính. Sau đó gửi hồ sơ của đối tượng, danh sách theo từng loại đối tượng kèm văn bản đề nghị được cấp thẻ Bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện (bao gồm cả trẻ em tham gia lần đầu hoặc các lần tiếp theo).
- Bảo hiểm xã hội cấp huyện: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, chuyển cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trong vòng 02 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận từng loại đối tượng tham gia chuyển lại cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
+ Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện in thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong 03 ngày làm việc.
+ Chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận thẻ BHYT từ Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện xong việc phát thẻ tới từng loại đối tượng thụ hưởng.
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ khai tham gia Bảo hiểm y tế đối với trẻ em tham gia Bảo hiểm y tế lần đầu (theo mẫu TK1-TS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: trong vòng 15 ngày
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp thẻ Bảo hiểm y tế
h) Phí, lệ phí: Không.
i)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai tham gia Bảo hiểm y tế đối với trẻ em tham gia Bảo hiểm y tế lần đầu (theo mẫu TK1-TS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đối với trẻ em đang đi học: Hỗ trợ bằng mức mua bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo quy định của Nhà nước.
- Đối với trẻ em không đi học: Hỗ trợ bằng mức mua bảo hiểm y tế của đối tượng đang hưởng Bảo trợ xã hội theo quy định của Nhà nước.
- Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016 - 2020.
- Quyết định số: 292/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ” Về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020”
 
 

Mẫu: TK1-TS
(Ban hành kèm theo OĐ sổ: 959/QĐ-BHXH
    ngày 09/9/2015cua BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỒI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
 
Kính gửi:....................................................................................................................
 1. Họ và tên (viết chữ in hoa):......................................................................................................
 2. Số đinh danh:.........................
 3. Ngày tháng năm sinh:.................... [04]. Giới tính:................................................................. [05]. Quốc tịch  
 1. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn)...........................................................
  1. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).......................................................................
  2. Tỉnh (thành phố)................................................................................................................
 2. Số chứng minh thư (Hộ chiếu):................................................................................................
 3. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm:....................................................
  1. Xã (phường, thị trấn)                                                              [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)                                                                                            [08.4].Tỉnh (thành phố)         
 4. Địa chỉ liên hệ: [09.1] Số nhà,      đường phố,      thôn xóm:                                                   
  1. Xã (phường, thị trấn) .......................  [09.3] Huyện (quận,............ thị          xã, thành
phố thuộc tỉnh)....................... ................. [09.4].Tỉnh (thành phố)................................................
 1. Mức tiền đóng:...................................... [11]. Phương thức đóng:......................................
 1. Nơi đãng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu:........................................................................
 2. Nội dung thay đổi, yêu cầu:.....................................................................................................
 3. [14]. Tài liệu kèm theo:
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(đơn vị chỉ phải xác nhận khi người tham gia thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng
……., ngày ……tháng…..năm
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
File đính kèm: Tải file