Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực các Phường trong Thành phố Cẩm Phả.
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 2.5
Lệ phí: Theo từng trường hợp
Nội dung:
a) Trình tự thực hiện
Cán bộ Điên lực  làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian quy định của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.

b) Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực TP Cẩm Phả tại Trung tâm Hành chính công .

* Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ khách hàng mua điện sinh hoạt:
+  Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt (theo mẫu phụ lục 1)
+ 01 bản sao Giấy tờ tùy thân là một trong các giấy tờ sau cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức): Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
+  01 bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong những loại giấy tờ sau: Là một trong những loại giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu.
- Thành phần hồ sơ khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt:
+  Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt ( theo mẫu phụ lục 2)
+ 01 Bản sao Giấy tờ tùy thân là một trong các giấy tờ sau (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức): Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
+  01 Bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong những loại giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.
+  01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị;  Thông tin của doanh nghiệp có trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ
http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
 + Giấy bảo lãnh không hủy ngang hoặc Chứng thư bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàngvới thời hạn bảo lãnh bằng thời hạn của HĐMBĐ cộng thêm 10 ngày làm việc. Hoặc khách hàng đặt cọc bằng tiền có giá trị bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị mua điện hoặc bằng số tiền điện tương ứng với lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng cho Đơn vị Điện lực.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 2,5 ngày làm việc

* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực thành phố Cẩm Phả.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm hành chính công trên địa bàn Điện lực quản lý;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực TP Cẩm Phả.
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực TP Cẩm Phả.

* Chi phí thỏa thuận kéo cáp phía sau công tơ.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Nghiệm thu đóng điện công trình, trả hợp đồng cho khách hàng tại điểm mua điện của khách hàng.                             

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị mua điện.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân cuung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-   Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 ;
-  Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
-  Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
 - Bộ Quy trình Kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
File đính kèm: Tải file