Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp điện theo yêu cầu của khách hàng mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn.
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 3.5
Lệ phí: không
Nội dung:
a) Trình tự thực hiện
Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian quy định của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.

b) Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến  bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công .

* Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ khách hàng mua điện sinh hoạt:
+  Giấy đề nghị mua điện sinh hoạt (theo mẫu phụ lục 1)
+ 01 bản sao Giấy tờ tùy thân là một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
+  01 bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong những loại giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu.
          - Thành phần hồ sơ khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt:
 +  Giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt (theo mẫu phụ lục 2)
 + 01 Bản sao Giấy tờ tùy thân là một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
  +  01 Bản sao giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong những loại giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu;
      +  01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Thông tin của doanh nghiệp có trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ
http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.
      + Giấy bảo lãnh không hủy ngang hoặc Chứng thư bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng với thời hạn bảo lãnh bằng thời hạn của HĐMBĐ cộng thêm 10 ngày làm việc. Hoặc khách hàng đặt cọc bằng tiền có giá trị bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị mua điện hoặc bằng số tiền điện tương ứng với lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng cho Đơn vị Điện lực.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 3,5 ngày làm việc

* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân mua điện với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm hành chính công trên địa bàn Điện lực quản lý.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực TP Cẩm Phả.
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực TP Cẩm Phả.

* Chi phí thỏa thuận kéo cáp phía sau công tơ:

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Nghiệm thu đóng điện công trình, giao hợp đồng mua bán điện tại điểm mua điện của khách hàng.                            

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị mua điện.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân cuung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 ;
- Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
-  Bộ Quy trình Kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 1
 (Ban hành kèm theo Quy trình Kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
 
Kính gửi: ............................................................
1.Họ và tên: ..........................................................................................................(1)
2.Số CMND: ..............do Công an ……....……cấp ngày….tháng.....năm…......
3.Địa điểm sử dụng điện:…...................................................................................
4.Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):...................................................
5. Fax................................. ; 6.Email………...................……...............................(2)
7.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW;  8.Số hộ dùng chung:………..hộ
9.Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện  £; Đang dùng công tơ chung £:
10.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………………...........(3).
                                                                 ........., ngày..........tháng..........năm...........
                                                                                Bên mua điện
                                                                                            (ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN
1. Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đại diện của hộ dùng chung
2. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ.
3. Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 2
(Ban hành kèm theo Quy trình Kinh doanh điện năng của Tập đoàn Quốc gia Việt Nam)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT
Kính gửi: ............................................................
1.Tên cơ quan hoặc cá nhân đăng ký mua điện:.....................................................(1)
2.Đại diện là ông (bà): ............................................................................................(2)
3.Số CMND: ..............do Công an ……....……......cấp ngày….tháng.....năm.................
4.Theo giấy uỷ quyền………… ngày làm việc ...tháng….năm….…của................(3)
5.Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):.....................;
6. Fax................................. ; 7.Email………...................…….........................................(4)
8.Tài khoản số:..................................Tại ngân hàng:…………..........…………….....(5)
9.Hình thức thanh toán: …............................................…................................................
10.Địa chỉ giao dịch:.........................................................................................................
11.Mã số thuế:...................................................................................................................
12,Mục đích sử dụng điện:................................................................................................
13.Địa điểm sử dụng điện:................................................................................................
14.Công suất đăng ký sử dụng:......................kW
15.Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện £; Đang dùng công tơ chung£
16.Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ…………………............(6).
BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng ký sử dụng  40kW)

STT Tên
thiết bị
Công suất
(kW)
Số lượng
(cái)
 
Thời gian sử dụng trong ngày (kW) Điện năng
(kWh/ngày làm việc)
  ............
...........
       
 
                                                                    ........., ngày..........tháng..........năm...........
                                                                                Bên mua điện (7)
                                                                                (ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
Phụ lục 3
(Ban hành kèm theo Quy trình Kinh doanh điện năng của Tập đoàn Quốc gia Việt Nam)
 
TÊN DOANH NGHIỆP           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………………..                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v đăng ký đấu nối công trình điện
 
Kính gửi :……………………………………………….
 
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI
 
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khách hàng.
a) Họ và tên khách hàng:……………………………………
b) Có trụ sở đăng ký tại:……………………………………..
c) Người đại diện/Người được ủy quyền:……………………………………..
d) Chức danh:………………………………………………………………….
đ) Số CMND/Hộ chiếu:……………………………………………………….
e) Địa chỉ liên lạc: ……….Điện thoại………. ; Fax:………; Email:…………
2. Hồ sơ pháp lý
Các tài liệu về tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
3. Mô tả dự án
a) Đề nghị đấu nối: (mô tả nhu cầu đấu nối)……………………………….
b) Tên dự án:………………………………………………
c) Địa điểm xây dựng:…………………………………………
d) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất:…………………………………..
đ) Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối:…………………………………..
e) Cấp điện áp dự kiến đấu nối:……………………………………………..
II. THÔNG TIN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
1. Số liệu về điện năng và công suất định mức
Công suất sử dụng lớn nhất:………… ………….(kW)
Điện năng tiêu thụ/ngày/tháng/năm:…………………….(kWh)
2. Số liệu dự báo nhu cầu điện tại điểm đấu nối
Đăng ký sử dụng điện Năm hiện tại Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Năm thứ 5
Công suất lớn nhất (kW)          
Sản lượng điện trung bình năm (kWh)          
- Khách hàng cung cấp các thông tin về tổng công suất lắp đặt của các thiết bị điện, chế độ tiêu thụ điện (ca, ngày làm việc và ngày nghỉ).
- Đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại ≥ 40 kW trở lên, khách hàng cung cấp các thông tin về Biểu đồ phụ tải ngày điển hình của năm vào vận hành (hoặc năm dự kiến thay đổi đấu nối hiện có) và 04 năm tiếp theo.
 
 
3. Yêu cầu về mức độ dự phòng
Đối với Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối là khách hàng quan trọng theo danh mục được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt có nhu cầu nhận điện từ hai nguồn trở lên cần nêu rõ yêu cầu về nguồn và công suất dự phòng.
4. Đặc tính phụ tải và các yêu cầu khác (nếu có)
Chi tiết về đặc điểm dây chuyền công nghệ các thành phần phụ tải của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 5% tổng công suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó.
 …………….., ngày ...... tháng ..... năm ..…                                                                                                          
                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐIỆN
                                                               (Ghi họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
File đính kèm: Tải file