Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 45
Lệ phí: Không
Nội dung:
2 Tên thủ tục hành chính Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người tham gia:
  - Người đang làm việc: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị đang làm việc.
  - Người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH huyện.
  - Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH; người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động, Đại lý thu, cơ quan quản lý đối tượng: lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
3. Bước 3: Cơ quan BHXH:
  - Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết giấy hẹn, thu phí (đối với trường hợp cấp lại, đổi thẻ do mất, rách, hỏng). Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ lý do và trả lại người tham gia, đơn vị, Đại lý thu.
-  Trả hồ sơ; sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia, đơn vị, Đại lý thu theo thời hạn ghi trên giấy hẹn.
  Cách thức thực hiện Nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: tại cơ quan BHXH, qua giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính
  Thành phần hồ sơ 1. Nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH
1.1. Cấp lại, gộp, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH
a) Cấp lại sổ BHXH do mất, bao gồm các trường hợp: cấp lại toàn bộ sổ BHXH; cấp lại bìa sổ BHXH hoặc cấp lại tờ rời sổ BHXH
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Sổ BHXH (trong trường hợp người tham gia chỉ mất 01 hoặc một số tờ rời sổ BHXH).
b) Cấp lại sổ BHXH do hỏng bao gồm các trường hợp: cấp lại toàn bộ sổ BHXH; cấp lại bìa sổ BHXH; cấp lại tờ rời sổ BHXH
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Bìa sổ BHXH (trường hợp hỏng bìa sổ BHXH).
- Sổ BHXH (trường hợp sổ BHXH hỏng; 01 hoặc một số tờ rời sổ BHXH hỏng).
c) Cấp lại sổ BHXH do gộp sổ BHXH, thay đổi số sổ BHXH
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Sổ BHXH đề nghị đổi số sổ (trường hợp đổi số sổ BHXH).
- Các sổ BHXH đã cấp (trường hợp gộp sổ BHXH).
d) Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Sổ BHXH.
- Giấy khai sinh hoặc Quyết định điều chỉnh, cải chính của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).
đ) Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH (trừ các trường hợp điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995)
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
- Sổ BHXH;
- Hồ sơ gồm một trong các loại giấy tờ (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu): Quyết định phân công công việc; Quyết định hưởng lương; Quyết định (văn bản) phân công, điều chuyển nơi làm việc; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc.
1.2. Cấp lại, đổi thẻ BHYT
a) Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Thẻ BHYT (trường hợp cấp lại thẻ BHYT do hỏng).
b) Đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
- Thẻ BHYT.
c) Đổi thẻ BHYT do bổ sung, điều chỉnh mã nơi đối tượng sinh sống
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
- Thẻ BHYT;
- Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ Tạm trú (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).
d) Đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
- Thẻ BHYT;
- Giấy khai sinh hoặc Quyết định điều chỉnh, cải chính của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).
đ) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Thẻ BHYT
- Hồ sơ kèm theo để chứng minh (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu)
đ1) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Hồ sơ gồm một trong các loại giấy tờ sau:
- Quyết định công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Thẻ thương binh, thẻ bệnh binh;
- Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng
- Quyết định trợ cấp, phụ cấp hàng tháng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần (theo hướng dẫn về cơ sở xác định là người có công với cách mạng tại Công văn số 467/NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
đ2) Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trừ các đối tượng nêu tại tiết đ1 trên. Hồ sơ gồm một trong các loại giấy tờ sau:
- Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng: Huân chương Kháng chiến; Huy chương Kháng chiến; Huân chương Chiến thắng; Huy chương Chiến thắng;
- Thẻ thương binh, thẻ bệnh binh;
- Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng;
- Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua khen thưởng cấp huyện;
- Quyết định trợ cấp, phụ cấp hàng tháng hoặc một lần của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần (theo hướng dẫn về cơ sở xác định là người có công với cách mạng tại Công văn số 467/NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
e) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là cựu chiến binh quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Thẻ BHYT
- Hồ sơ kèm theo để chứng minh (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu)
e1) Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam (gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ) là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; Cán bộ, chiến sỹ dân quân, tự vệ, du kích tập trung ở miền Nam và Công nhân viên quốc phòng đã chiến đấu chống ngoại xâm từ ngày 30/4/1975 về trước. Đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm từ ngày 20/7/1954 về trước. Đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm từ ngày 20/7/1954 về trước; Cán bộ, chiến sỹ dân quân, tự vệ, du kích tập trung ở  miền Bắc từ ngày 27/01/1973 về trước và các đối tượng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010. Hồ sơ chuyển đổi gồm một trong các loại giấy tờ sau:
- Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ, chuyển ngành;
- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg;
- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg;
- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg;
- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg.
e2) Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phia Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ chuyển đổi gồm một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định phục viên xuất ngũ hoặc chuyển ngành ghi rõ thời gian, địa điểm nơi đóng quân theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg hoặc Quyết định hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
e3) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành: Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành.
g) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trừ các đối tượng nêu tại điểm đ và điểm e nêu trên)
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Thẻ BHYT
- Hồ sơ kèm theo để chứng minh gồm một trong các loại giấy tờ sau(bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu):
+ Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 và Thông tư số 08/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
+ Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2012/TT-BLĐTBXH;
+ Giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong của cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong trở về địa phương theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2012/TT-BLĐTBXH;
+ Lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH;
+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ
h) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Thẻ BHYT
- Hồ sơ kèm theo để chứng minh gồm một trong các giấy tờ sau (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu):
+ Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư 
05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận, quản lý hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của liệt sỹ và người có công nuôi dưỡng liệt sỹ theo quy định tại Thông tư số 05/2003/TT-BLĐTBXH.
i) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, hồ sơ chuyển đổi gồm một trong các giấy tờ sau:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Thẻ BHYT
- Hồ sơ kèm theo để chứng minh gồm một trong các giấy tờ sau (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu):
+ Sổ hộ khẩu;
+ Sổ tạm trú;
+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi có đối tượng cư trú.
k) Đổi thẻ BHYT theo mức hưởng của nhóm đối tượng là thân nhân người có công với cách mạng (trừ trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Thẻ BHYT
- Hồ sơ kèm theo để chứng minh (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu):
- Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận, quản lý hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Nộp hồ sơ thông qua đơn vị hoặc Đại lý thu
- Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định tại điểm 1.1 cho đơn vị hoặc Đại lý thu.
- Đơn vị hoặc Đại lý thu lập và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bao gồm:
+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) (trường hợp không có hồ sơ kèm theo).
+ Bảng kê hồ sơ (trường hợp có hồ sơ kèm theo).
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết - Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc (trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng BHXH phức tạp thì không quá 45 ngày làm việc).
- Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 10 ngày làm việc.
- Cấp lại, đổi thẻ BHYT không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Đối tượng thực hiện Cá nhân, đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu
  Cơ quan thực hiện - BHXH tỉnh
- BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Sổ BHXH, thẻ BHYT, bìa sổ BHXH, tờ rời sổ BHXH
  Lệ phí không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
Bảng kê hồ sơ.
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 28/11/2008.
- Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014.
- Nghị  định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;
-Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT;
- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

 
 
 
Mẫu: TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH
 ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI
THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
 
Kính gửi: ..............................................................................
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………….………………………
[02]. Số định danh: ………………………………………………………………….…
[03]. Ngày tháng năm sinh: …………..… [04]. Giới tính: ……….[05]. Quốc tịch ……
[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) ……………………………
[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ………..……………………..….…
[06.3]. Tỉnh (thành phố) …………………..…………………………….……..….……
[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): ………………………………………….….……
[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .………………………
………………………………………………………………………………………..…
[08.2]. Xã (phường, thị trấn)..……..……………… [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).………..………..……... [08.4].Tỉnh (thành phố) …………………….
[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .…………………………
[09.2]. Xã (phường, thị trấn)..……..………… [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).……………….……... [09.4].Tỉnh (thành phố) ………………………….…
[10]. Mức tiền đóng:……………………[11]. Phương thức đóng: .…................………
[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ……………………………….……
[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………........................……
[14]. Tài liệu kèm theo: ……………………………………………………….……..…
 
 
 
 
 
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
           .........., ngày ....... tháng ....... năm ...........
                         Người kê khai
                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
  

BẢNG KÊ HỒ SƠ
(1): ……………………………………………………………………………
(Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH
ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
(Kèm theo (2) …………………………………………)
 
 
 
TT
Họ
và tên
Số định danh Tên, loại văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành văn bản Trích yếu văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               
 
Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.
 
 
                                                     Ngày ….  . tháng   ….... năm …    ….
                                                Thủ trưởng đơn vị
                                                        (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 
 
 
 
 


 
File đính kèm: Tải file