Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 30
Lệ phí: không
Nội dung: 15
Tên thủ tục hành chính
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg
 
Trình tự thực hiện
1. Bước 1:  Người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ tại BHXH huyện
2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, thân nhân người lao động chuyển BHXH tỉnh.
3. Bước 3:
 - BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện, giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện.  
 - BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh để trả cho người lao động, thân nhân người lao động.
 
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa cơ quan BHXH huyện
 
Thành phần hồ sơ
- Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu có thêm:
- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01- QĐ52, bản chính);
Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi có thêm:
- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02-QĐ52, bản chính)
- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết
Lưu ý: Các thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.
 
Số lượng hồ sơ
01 bộ
 
Thời hạn giải quyết
30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
BHXH tỉnh
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu số 04-QĐ52)
 
Lệ phí
Không
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01-QĐ52) ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam
- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02-QĐ52) ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập). Có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;
b) Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011;
c) Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu;
- Công văn số 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg;
- Công văn số 659/BGDĐT-TCCB ngày 17/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg;
- Công văn số 891/BHXH-CSXH ngày 19/3/2014 của BHXH Việt Nam giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg;
- Công văn số 6499/BGDĐT-TCCB ngày 14/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thay thế Công văn số 659/BGDĐT-TCCB;
- Công văn số 1201/BHXH-CSXH ngày 10/4/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu.
                                                       Mẫu số 01-QĐ52
                                                                 Ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
  

TỜ KHAI
 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
 
 
          Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ............................................
 
 
Tên tôi là: ...................................................... sinh ngày .…... tháng ...... năm ...............
Số CMND ..............................do ........................... cấp ngày ..... tháng ....... năm ............;
Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ….….……………………..
.................................................................................................................................
Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ việc:..................................................
 ..............................................………..……………………………………............……………..
Được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày ....…. tháng ….... năm …...................
Nơi đang nhận lương hưu hàng tháng:...................................................................
................................................................................................................................
Căn cứ quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định.
Tôi đề nghị được chuyển khoản số tiền được nhận vào tài khoản cá nhân như sau (*): Chủ tài khoản......................................, số tài khoản......................................., mở tại Ngân hàng......................................., chi nhánh........................................../.
 
      ............., ngày ....... tháng ..... năm .....
    Người khai
  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: (*) Người có nhu cầu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân kê khai mục này

                                                                 Mẫu số 02-QĐ52   
                                                           Ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 
 
  

TỜ KHAI
 ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
 
 
          Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ............................................
 
Tên tôi là: ........................………............... sinh ngày .…... tháng ...... năm ...............
Số CMND ..............................do ........................... cấp ngày ..... tháng ....... năm ............;
Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):……………………………..
……………………………………………………...……………………………..
Là (1)..........................của ông/bà .....................……………………… đã được hưởng chế độ hưu trí từ ngày ….…. tháng ….... năm …..............và từ trần ngày.......... tháng .........năm ..............
Ông/Bà…………………………………. trước khi nghỉ việc hưởng lương hưu làm việc tại: ...........................................................................................................
và trước khi từ trần nhận lương hưu tại:.................................................................
.................................................................................................................................
Căn cứ quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đại diện cho gia đình, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định đối với ông/bà…………....................................…………….
Tôi xin cam kết về nội dung kê khai và không để xảy ra tranh chấp về khoản tiền trợ cấp này, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi đề nghị được chuyển khoản số tiền được nhận vào tài khoản cá nhân như sau (2): Chủ tài khoản......................................, số tài khoản........................., mở tại Ngân hàng ............................., chi nhánh............................./.
 
      ............., ngày ....... tháng ..... năm .....
    Người khai
  (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
Ghi chú:
(1) Quan hệ với người chết (vợ, chồng, con...)
(2) Người có nhu cầu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân kê khai mục này

 
File đính kèm: Tải file