Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: không
Nội dung: 7
Tên thủ tục hành chính
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
 
Trình tự thực hiện
1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động.
2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động tập hợp hồ sơ từ người lao động, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để nộp cho cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
3. Bước 3:
- BHXH huyện tiếp nhận đủ hồ sơ từ đơn vị sử dụng lao động, thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao và trả lại bản chính cho đơn vị sử dụng lao động để trả cho người lao động, chuyển BHXH tỉnh; nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh để trả cho đơn vị sử dụng lao động.
 - BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ BHXH huyện hoặc từ đơn vị sử dụng lao động (thực hiện đối chiếu với bản chính đối với thành phần hồ sơ là bản sao và trả lại bản chính cho đơn vị sử dụng lao động để trả cho người lao động); giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện hoặc đơn vị sử dụng lao động.
 
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
 
Thành phần hồ sơ
A. Trường hợp bị tai nạn lao động
  1. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của đơn vị sử dụng lao động (Mẫu số 05-HSB, bản chính);
   2. Sổ BHXH (bản chính);
   4. Giấy ra viện  sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú.
   5. Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính);
   7. Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính) và vé tàu, xe đi và về (nếu có). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính).
B. Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp
    1.Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của đơn vị sử dụng lao động (Mẫu số 05-HSB, bản chính);
    2. Sổ BHXH (bản chính);
    3. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp; trường hợp không điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp
   4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa; trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản chính);
Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do bệnh nghề nghiệp và vé tàu, xe đi và về (bản chính) trong trường hợp thanh toán tiền tàu xe. Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả (bản chính).
    Lưu ý: Các thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.
 
Số lượng hồ sơ
01 bộ
 
Thời hạn giải quyết
Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Đơn vị sử dụng lao động
 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
BHXH tỉnh
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp hàng tháng hoặc một lần do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động và Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có);
- Thẻ BHYT đối với trường hợp nghỉ việc hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng.
 
Lệ phí
Không
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu số 05-HSB Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
   Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nay lại tiếp tục bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
- Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016;
- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015;
- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016;
- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015;
- Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016;
- Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016;
- Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam;
- Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam.
 
 
 
Mẫu số 05-HSB

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ: ……………………

  Số:             /

V/v giải quyết trợ cấp  TNLĐ  (BNN) đối với  ông/bà . . . . . . . . .
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        . . . . . . . ,  ngày .... tháng …. năm .….
 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ....................... ...............................
 
1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN): …………………………………………………………...
     Số điện thoại (nếu có): ......................................................................................
2- Thông tin về người bị TNLĐ/BNN:
- Họ tên .............................................    Số sổ BHXH: ..........................................
Số chứng minh thư............................ do .................. cấp ngày ......../......./............
- Nghề nghiệp: .............................Đơn vị (hoặc nơi làm việc ...............................
- Nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN: …………..................................
- Địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN (1): ..........................................................
................................................................................................................................
- Bị TNLĐ/BNN lần thứ        ……. (2)
3- Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động...): ....................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Nay đơn vị đã lập đầy đủ hồ sơ theo quy định, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ TNLĐ/BNN đối với ông/bà .......................................
(3) .......... ./.
  
  
   Nơi nhận:
- …………….
- ……………..
             THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
             (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
Ghi chú:
 - (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;
 - (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;
- (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà ............................................. có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản ............................................................................., số tài khoản .........................., mở tại Ngân hàng ......................................., chi nhánh ........................................”.

 
File đính kèm: Tải file