Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Lĩnh vực: LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Thời gian giải quyết: Không quy định
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo quy định nộp qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
- Cán bộ của phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
- Phòng lao động - TB&XH tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
d) Thời hạn giải quyết: không quy định
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
h) Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định
k) Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.
l) Căn cứ pháp lý:
- Bộ luật Lao động 2012;
- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương;
- Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.
File đính kèm: Tải file