Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Nghiệm thu đóng điện công trình thay đổi công suất trạm biến áp chuyên dùng của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA.
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 04
Lệ phí: không
Nội dung: Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.
b) Cách thức thực hiện
- Các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận bằng các hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công .
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại địa điểm mua điện.
*Thành phần, số l­ượng hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản trả lời của Điện lực TP Cẩm Phả về việc thay đổi công suất trạm biến áp của tổ chức, cá nhân.
+ Bản vẽ thiết kế thi công công trình được Điện lực TP Cẩm Phả kiểm tra.

 
+ Biên bản nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt (kèm theo chứng chỉ xuất xứ, tiêu chuẩn vật tư và hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Việt);
+ Các biên bản thử nghiệm vật tư thiết bị trước và sau khi lắp đặt;
+ Bảng kê công suất thiết bị sử dụng điện khi thay đổi công suất;
+ Biểu đồ phụ tải khi thay đổi công suất.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản sao hợp lệ).
*Thành phần, số l­ượng hồ sơ ký phụ lục HĐMBĐ và nghiệm thu đóng điện công trình:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản trả lời của Điện lực TP Cẩm Phả về việc thay đổi công suất trạm biến áp của tổ chức, cá nhân.
+ Bản vẽ thiết kế thi công công trình được Điện lực TP Cẩm Phả kiểm tra.
+ Biên bản nghiệm thu vật tư thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt (kèm theo chứng chỉ xuất xứ, tiêu chuẩn vật tư và Hướng dẫn sử dụng thiết bị bằng tiếng Việt);
+ Các biên bản thử nghiệm vật tư thiết bị trước và sau khi lắp đặt;
+ Bảng kê công suất thiết bị sử dụng điện khi thay đổi công suất;
+ Biểu đồ phụ tải khi thay đổi công suất;
+ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật;
+ Biên bản khắc phục tồn tại ( nếu có)
+ Phụ lục hợp đồng mua bán điện.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản sao hợp lệ).
* Thời hạn giải quyết:  Không quá 04 ngày làm việc
Trong đó:
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết nghiệm thu kỹ thuật 2,75 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ .
 + Thời gian thực hiện tổ chức nghiệm thu đóng điện, trả hợp đồng cho khách hàng tại hiện trường 1,25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm hành chính công.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực TP Cẩm Phả
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực TP Cẩm Phả.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Nghiệm thu đóng điện công trình, giao phụ lục hợp đồng mua bán điện tại điểm mua điện của tổ chức, cá nhân.                                
* Phí, Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp tổ chức cá nhân ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác đến làm việc thì phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Luật Điện lực số 28/2004/QH14 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2013/QH13 ngày 20/11/2012;
-  Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
- Thông tư số 39/2015/TT- BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công thương Quy định hệ thống phân phối điện.
- Quyết định số 505/QĐ - EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Quyết định số 1050/QĐ –EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình Kinh doanh điện năng.

 
File đính kèm: Tải file