Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 04
Lệ phí: Theo từng trường hợp
Nội dung:
a) Trình tự thực hiện
Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian quy định của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.

b) Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của  Điện lực TP Cẩm Phả tại Trung tâm Hành chính công Thành Phố Cẩm Phả.

* Thành phần, số l­ượng hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị nghiệm thu của tổ chức cá nhân.
+ Văn bản đề nghị cấp thiết bị đo đếm;
+ Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật;
+ Mặt bằng cấp điện các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Hồ sơ hoàn công công trình (Bản vẽ hoàn công, Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát);
+ Hồ sơ thiết kế, dự toán, bản vẽ thi công, hồ sơ điều chỉnh thiết kế được thẩm tra của các cơ quan có thẩm quyền;
+ Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo;
+ Các biên bản nghiệm thu từng phần các thiết bị đấu nối (tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối);
+ Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);
+ Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ ( hồ sơ gốc).

* Thành phần, số l­ượng hồ sơ nghiệm thu đóng điện:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị nghiệm thu của khách hàng;
+ Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật;
+ Mặt bằng các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Hồ sơ hoàn công công trình  (Bản vẽ hoàn công, Nhật ký công trình, Nhật ký giám sát);
+ Hồ sơ thiết kế, dự toán, bản vẽ thi công, hồ sơ điều chỉnh thiết kế được thẩm tra của các cơ quan thẩm quyền;
+ Tài liệu hướng dẫn vận hành và quản lý thiết bị của nhà chế tạo;
+ Các biên bản nghiệm thu từng phần các thiết bị đấu nối (tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Việt Nam công nhận và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đấu nối);
+ Lịch chạy thử và đóng điện vận hành các trang thiết bị điện (nếu có);
+ Các quy định nội bộ cho an toàn vận hành thiết bị đấu nối;
+ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật đủ tiêu chuẩn vận hành cho phép đóng điện công trình;
+ Biên bản phúc tra tồn tại (nếu có)
+ Quyết định phê duyệt phương án thi công.
+ Giấy bảo lãnh không hủy ngang hoặc Chứng thư bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng với thời hạn bảo lãnh bằng thời hạn của HĐMBĐ cộng thêm 10 ngày làm việc. Hoặc khách hàng đặt cọc bằng tiền có giá trị bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị mua điện hoặc bằng số tiền điện tương ứng với lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng cho Đơn vị Điện lực. Đối với hợp đồng ngắn hạn theo quy định.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ ( hồ sơ gốc).
* Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Trong đó:
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết nghiệm thu kỹ thuật là 2,75 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết nghiệm thu đóng điện trả hợp đồng cho khách hàng tại hiện trường là 1,25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân xây dựng trạm biến áp  chuyên dùng có:
-  Tổng dung lượng của các trạm biến áp < 1000 kVA trên địa bàn TP Cẩm Phả.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm hành chính công ;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Điện lực TP Cẩm Phả.
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực TP Cẩm Phả.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Nghiệm thu đóng điện công trình, giao hợp đồng cho khách hàng tại hiện trường.                               

* Chi phí nghiệm thu theo đề nghị của tổ chức, cá nhân được thỏa thuận trong hợp đồng nghiệm thu Quyết định số 1780/QĐ- PCQN ngày 09/5/2017 của Công ty Điện lực Quảng Ninh ( Đơn giá thay đổi theo lương nền của Nhà nước).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân 
 cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp tổ chức cá nhân ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác đến làm việc thì phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Xây dựng số 50/2014 QH3 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014 và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH3 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.
-  Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
-  Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
- Thông tư 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.
 - Bộ Quy trình Kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
File đính kèm: Tải file