Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 02
Lệ phí: không
Nội dung: Cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian quy định của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.
b) Cách thức thực hiện
- Các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận bằng các hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công; hoặc gửi Email, Fax, gọi điện thoại; hoặc đăng ký  thông tin trực tuyến qua website liên kết của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc
http://cskh.npc.com.vn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh http://www.quangninh.gov.vn
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại địa điểm mua điện
*Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị đổi tên hợp đồng mua điện sinh hoạt (phụ lục 9).
 + Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện mới.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
 + Không quá 02 ngày làm việc.
* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính:
+ Tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA.
+ Tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện hạ áp sau TBA công cộng của Điện lực TP Cẩm Phả với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm hành chính công trên địa bàn Điện lực quản lý;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực TP Cẩm Phả
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực TP Cẩm Phả
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Trả HĐMBĐ mới cho tổ chức, cá nhân tại điểm mua điện.    
* Phí, Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đổi tên hợp đồng mua điện sinh hoạt.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
-  Luật Điện lực số 28/2004/QH14 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2013/QH13 ngày 20/11/2012;
-  Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
- Quyết định số 505/QĐ - EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Quyết định số 1050/QĐ –EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình Kinh doanh điện năng.

 
File đính kèm: Tải file