Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện năng của tổ chức, cá nhân mua điện mua điện từ lưới điện hạ áp sau TBA công cộng với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt.
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 07
Lệ phí: không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện
Cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian quy định của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.
b) Cách thức thực hiện
- Các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận bằng các hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công; hoặc gửi Email, Fax, gọi điện thoại; hoặc đăng ký  thông tin trực tuyến qua website liên kết của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc
http://cskh.npc.com.vn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh http://www.quangninh.gov.vn
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại địa điểm mua điện.
*Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị thay đổi vị trí thiết bị đo đếm ( phụ lục 7).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc
* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức cá nhân mua điện từ lưới điện hạ áp sau TBA công cộng của Điện lực TP Cẩm Phả với mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt.
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm hành chính công.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực TP Cẩm Phả
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực TP Cẩm Phả
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Nghiệm thu đóng điện và trả hồ sơ thay đổi cho tổ chức, cá nhân tại điểm mua điện.    
* Phí, Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấyđề nghị thay đổi vị trí thiết bị đo đếm ( phụ lục 7).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
-  Luật Điện lực số 28/2004/QH14 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2013/QH13 ngày 20/11/2012;
-  Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
-  Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
- Quyết định số 505/QĐ - EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Quyết định số 1050/QĐ –EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình Kinh doanh điện năng.

 
File đính kèm: Tải file