Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thay đổi vị trí hệ thống đo đếm điện năng trạm biến áp chuyên dùng của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA.
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 02
Lệ phí: không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện
Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.
b) Cách thức thực hiện
-Các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận bằng các hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công; hoặc gửi Email, Fax, gọi điện thoại; hoặc đăng ký  thông tin trực tuyến qua website liên kết của Trung tâm Chăm sóc khác h hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc
http://cskh.npc.com.vn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh http://www.quangninh.gov.vn
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công.
*Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Giấy  đề nghị thay đổi vị trí hệ thống đo đếm ( phụ lục 7).
- Bản vẽ thiết kế thi công công trình.
- Giấy phép hoạt động Điện lực của đơn vị thiết kế;
- Chứng chỉ thiết kế của người thiết kế bản vẽ thi công.
- Mặt bằng vị trí đặt hệ thống đo đếm được các cấp có thẩm quyền phê duyệt   ( nếu cần);
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
      * Thời hạn giải quyết:  02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực TP Cẩm Phả.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực TP Cẩm Phả.
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực TP Cẩm Phả.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản trả lời của Điện lực TP Cẩm Phả về việc thay đổi vị trí hệ thống đo đếm trạm biến áp chuyên dùng của tổ chức, cá nhân(sau khi được Công ty Điện lực Quảng Ninh phê duyệt).
* Phí, lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đề nghị thay đổi vị trí hệ thống đo đếm ( phụ lục 7);
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp tổ chức cá nhân ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác đến làm việc thì phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Luật Điện lực số 28/2004/QH14 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2013/QH13 ngày 20/11/2012;
-  Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
-  Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
- Thông tư số 39/2015/TT- BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công thương Quy định hệ thống phân phối điện;
- Quyết định số 505/QĐ –EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Quyết định số 1050/QĐ –EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình Kinh doanh điện năng.
File đính kèm: Tải file