Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Lĩnh vực: Tư pháp
Thời gian giải quyết:
Lệ phí:
Nội dung:

 * Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả.

- Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả chuyển hồ sơ cho người thực hiện chứng thực.

- Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu chứng thực xuất trình, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định và giấy tờ, văn bản được dịch không thuộc các trường hợp giấy tờ, văn bản không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch thì thực hiện chứng thực như sau:

* Khi thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải đối chiếu chữ ký của người dịch trên bản dịch với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng thực; trường hợp nghi ngờ chữ ký trên bản dịch so với chữ ký mẫu thì yêu cầu người dịch ký trước mặt.

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký người dịch theo mẫu quy định;

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với bản dịch giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

- Người yêu cầu nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.


* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm: Bản dịch và giấy tờ, văn bản cần dịch.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể.


* Thời gian giải quyết: Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.


* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


* Cơ quan thực hiện TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Tư pháp thuộc UBND thành phố Cẩm Phả.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không


* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy tờ, văn bản được chứng thực chữ ký người dịch.


* Lệ phí: 10.000 đồng/trường hợp.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp sau:

+ Giấy tờ, văn bản đã bị tẩy xóa, sửa chữa; thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

+ Giấy tờ, văn bản bị hư hỏng, cũ nát không xác định được nội dung.

+ Giấy tờ, văn bản đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được dịch.

+ Giấy tờ, văn bản có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

+ Giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.


* Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

+ Quyết định số 3377/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo nghị quyết số 173/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của hội đồng nhân dân tỉnh.

File đính kèm: Tải file