Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: Không
Nội dung:

28.1 Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Bước 2:  Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa.
Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện  hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ và thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường  trình Ủy ban Nhân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).
Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Bước 6: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

28.2 Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công  cấp huyện . Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ  theo quy định, Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ về phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết trong ngày.

28.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:
*/ Thành phần hồ sơ:
 (1) Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
(2) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
        */ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

28.4 Thời hạn giải quyết:
- Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
- Thời hạn giải quyết:
+ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
+ Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  -  xã hội khó khăn.

28.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

28.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

28.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

28.8 Lệ phí: Không quy định

28.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):
- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

28.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

28.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
 
 
 
File đính kèm: Tải file