Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch
Thời gian giải quyết: 12
Lệ phí: không
Nội dung:
a) Trình tự thực hiện
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện.
- Bộ phận chuyên ngành của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Trung tâm hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công huyện nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.
c) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ trách nhiệm tổ chức thanh lý tài sản; dự toán chi phí sửa chữa tài sản trong trường hợp xác định việc sửa chữa không hiệu quả): 01 bản chính;
- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;
- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý): 01 bản chính;
- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn có liên quan về tình trạng tài sản và khả năng sửa chữa (đối với tài sản là nhà, công trình xây dựng chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được): 01 bản sao;
- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thanh lý tài sản (nếu có): 01 bản sao.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
e) Thời hạn giải quyết: 12 ngày.
- Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch: 05 ngày.
- Tại UBND huyện: 07 ngày.
g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đủ điều kiện thanh lý.
h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch.
i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản công hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý không phù hợp.
k) Phí, lệ phí (nếu có): Không có.
l) Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
- Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh.
File đính kèm: Tải file