Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thay đổi công suất sử dụng điện trạm biến áp chuyên dùng của tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA.
Lĩnh vực: Điện lực
Thời gian giải quyết: 02
Lệ phí: không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện
Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm theo quy trình các bước và thời gian của thủ tục hành chính đã được thống nhất xây dựng tại Trung tâm.
b) Cách thức thực hiện
- Các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận bằng các hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính gửi đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả; hoặc gửi Email, Fax, gọi điện thoại; hoặc đăng ký  thông tin trực tuyến qua website liên kết của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc
http://cskh.npc.com.vn trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh http://www.quangninh.gov.vn
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công.
*Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Giấy đề nghị thay đổi công suất sử dụng điện của trạm biến áp chuyên dùng (phụ lục 5);
- Bảng kê công suất thiết bị sử dụng điện khi thay đổi công suất;
- Biểu đồ phụ tải khi thay đổi công suất.
- Bản vẽ thiết kế thi công công trình.
-  Giấy phép hoạt động Điện lực của đơn vị thiết kế;
- Chứng chỉ thiết kế của người thiết kế bản vẽ thi công.
- Số lượng hồ sơ:01 bộ.
      * Thời hạn giải quyết:  02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Điện lực tại Trung tâm hành chính công.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực TP Cẩm Phả.
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Điện lực TP Cẩm Phả.
 +  Tiếp nhận yêu cầu thay đổi công suất, ký phụ lục HĐMBĐ cho khách hàng mua điện có tổng dung lượng của các trạm biến áp tại một điểm mua điện ≤ 2000 kVA, trên địa bàn Điện lực quản lý.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, cá nhân mua điện từ lưới điện trung áp có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản trả lời của Điện lực TP Cẩm Phả về việc thay đổi công suất trạm biến áp của tổ chức, cá nhân.
* Phí, lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đề nghị thay đổi công suất sử dụng điện của trạm biến áp chuyên dùng (phụ lục 5);
- Bảng kê công suất các thiết bị sử dụng điện (phụ lục 6);
- Biểu đồ phụ tải (phụ lục 4).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Trường hợp tổ chức cá nhân ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác đến làm việc thì phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Luật Điện lực số 28/2004/QH14 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2013/QH13 ngày 20/11/2012;
-  Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;
- Thông tư số 39/2015/TT- BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công thương Quy định hệ thống phân phối điện;
- Quyết định số 505/QĐ –EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;
- Quyết định số 1050/QĐ –EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình Kinh doanh điện năng.
File đính kèm: Tải file