Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước.
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 01
Lệ phí: không
Nội dung:
1
Tên thủ tục hành chính
Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước.  
 
Trình tự thực hiện
1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị truy lĩnh, hưởng tiếp chế độ BHXH (mẫu 19-CBH) nộp tại:
- BHXH huyện đối với chế độ BHXH hàng tháng.
- BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi giải quyết theo dõi số tiền chưa trả đối với chế độ BHXH một lần.
2. Bước 2:
- Đối với chế độ BHXH hàng tháng: BHXH huyện thực hiện kiểm tra, đối chiếu với Danh sách chi trả mẫu số 72a-HD, 72b-HD hoặc 72c-HD) hoặc Sổ theo dõi người hưởng tạm dừng in Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu S01-CBH), xác nhận giải quyết vào mẫu số 19-CBH của người hưởng, viết phiếu chi, thực hiện chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị. Sau khi chi truy lĩnh, đối với trường hợp tiếp tục in danh sách chi trả thì lập vào mẫu số 10-CBH gửi BHXH tỉnh để tiếp tục in Danh sách chi trả. Trường hợp người hưởng đề nghị nhận cùng chế độ hàng tháng thì lập số tiền truy lĩnh vào Danh sách chi trả để đại diện chi trả cho người hưởng.
- Đối với chế độ BHXH một lần: BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện (bộ phận kế toán) kiểm tra, đối chiếu sổ S33-H, xét duyệt chi trả ngay trong ngày cho người hưởng hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp.
3. Bước 3: Người hưởng nhận tiền tại BHXH huyện (đối với chế độ BHXH hàng tháng) tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện (đối với chế độ một lần) ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nộp Giấy đề nghị.
 
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
 
Thành phần hồ sơ
Giấy đề nghị truy lĩnh, hưởng tiếp chế độ BHXH (mẫu 19-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam
 
Số lượng hồ sơ
Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
 
Thời hạn giải quyết
Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
 
Cơ quan thực hiện
BHXH tỉnh, BHXH huyện
 
Kết quả thực hiện
Phiếu chi tiền mặt
 
Lệ phí
Không
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Giấy đề nghị truy lĩnh, hưởng tiếp chế độ BHXH (mẫu 19-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam
 
Yêu cầu, điều kiện
Không
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
- Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016  của BHXH Việt Nam;
Mẫu 19-CBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TRUY LĨNH, TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH
 
Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã (1)………………..
 
Tên tôi là: .................................................. Số CMND: ..................................................
Nơi cư trú :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………
Số điện thoại……………..
Số sổ BHXH:...................Loại chế độ BHXH đang hưởng: …………............................
Thời gian chưa nhận chế độ BHXH: Từ tháng…. năm: ......... đến tháng…. năm:..........
Lý do:........................ ........................................................................................................
…......................................................................................................................................
          Tôi xin cam đoan trong thời gian không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tôi không xuất cảnh trái phép hoặc không bị tòa án tuyên bố bị mất tích hoặc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật (2).
1. Đề nghị được truy lĩnh theohình thức:
- Nhận bằng tiền mặt: tại BHXH quận, huyện, thị xã…………………………..…
- Nhặn qua tài khoản cá nhân: Số tài khoản…..…………Ngân hàng……….……
2. Đề nghị tiếp tục nhận chế độ theohình thức:
- Tiền mặt: tại tổ chi trả (hoặc tổ dân số, phường, xã, quận, huyện…………..….
- Tài khoản cá nhân: Số tài khoản………………Ngân hàng……………………..
(nếu nhận qua tài khoản cá nhân ghi rõ số hiệu tài khoản ngân hàng nơi mở tài khoản)./.
 
Xét duyệt của cơ quan BHXH
- Tổng số tháng được truy lĩnh:.......... tháng
  Từ tháng..... năm .....đến tháng.... năm .....
- Tổng số tiền được truy lĩnh: .............. đồng
   Bằng chữ: .................................................
......, ngày ...... tháng ...... năm ......
Giám đốc BHXH
(Ký tên, đóng dấu)
..., ngày ...  tháng  ...  năm ...

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)
 
(1): Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, ghi BHXH quận/huyện/thị xã đang quản lý chi trả trước khi bị dừng in danh sách.
(2): Nếu nhận chế độ một lần thì không phải ghi cam đoan.

 
File đính kèm: Tải file