Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận
Lĩnh vực: Bảo Hiểm Xã Hội
Thời gian giải quyết: 1,5
Lệ phí: không
Nội dung:
4
Tên thủ tục hành chính
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận
 
Trình tự thực hiện
1. Bước 1: Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú, kèm theo giấy chứng tử hoặc giấy báo tử nộp tại BHXH huyện (đối với chế độ BHXH hàng tháng) nộp tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện (đối với chế độ BHXH một lần).
2. Bước 2:
- Đối với chế độ BHXH hàng tháng: BHXH huyện tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì giải quyết chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
- Đối với chế độ BHXH một lần: BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi giải quyết và quản lý chi trả tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì giải quyết chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
 
Cách thức thực hiện
Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
 
Thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH).
- Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao cấp từ sổ gốc Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử.
 
Số lượng hồ sơ
01 (bộ)
 
Thời hạn giải quyết
Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
 
Cơ quan thực hiện
BHXH tỉnh, BHXH huyện
 
Kết quả thực hiện
Phiếu chi tiền mặt
 
Lệ phí
Không
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH)
 
Yêu cầu, điều kiện
Không
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
- Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016  của BHXH Việt Nam;
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ................................
           
            Tôi tên là:...................................................... Sinh ngày ........tháng ........năm ....
            Số chứng minh nhân dân ...........................Ngày cấp: ..............Nơi cấp: . ..............
            Nơi cư trú (ghi rõ: số nhà, đường phố, tổ/xã/phường):…………………………..
            Số điện thoại liên hệ:..................................……..
            Mối quan hệ với người từ trần: .............................................................................
 
            Tôi xin thay mặt cho tất cả thân nhân là .....người, gồm:
1. Ông (Bà): ............................................. Sinh ngày ........tháng ........năm ........
Nơi cư trú: ..............................................................................................................
Mối quan hệ với người từ trần: ..............................................................................
2. Ông (Bà): ............................................. Sinh ngày ........tháng ........năm ........
Nơi cư trú: ..............................................................................................................
Mối quan hệ với người từ trần: ..............................................................................
            3. …………………………………………………………………………………
            để nhận chế độ BHXH của người đang hưởng chế độ BHXH đã từ trần là ông (bà): ..................................................................................................................................
            Số sổ BHXH: ..................................................
            Chết ngày ...........tháng ........ ...... năm ..........
            Nơi đang nhận lương hưu, trợ cấpBHXH: ..........................................................
            Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp về việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ của người hưởng đã từ trần. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ BHXH cho gia đình chúng tôi theo quy định.
 
....., ngày ... tháng ... năm ...
Xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đề nghị đang cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
..., ngày... tháng ... năm...

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Chữ ký của các thân nhân
Người thứ nhất: ...................................
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Người thứ hai: .....................................
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Người thứ ba: .....................................
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Xét duyệt của cơ quan BHXH                                 
- Tổng số tháng được truy lĩnh:.......... tháng
  Từ tháng..... năm .....đến tháng.... năm .....
- Tổng số tiền được truy lĩnh: .............. đồng
   Bằng chữ: .................................................
          ......, ngày ...... tháng ...... năm ......
                   Giám đốc BHXH
                  (Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
- Người khai là thân nhân của người hưởng đã từ trần theo quy định, đại diện cho các thân nhân lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã từ trần có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.
- Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, cha mẹ của vợ hoặc chồng.

 
File đính kèm: Tải file