Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê
Lĩnh vực: Văn hóa, thông tin
Thời gian giải quyết: 25
Lệ phí: 1.000.000
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân
+ Làm đơn, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
+ Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;
+ Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
+ Căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp theo quy định thì hướng dẫn và đề nghị bổ sung;
+ Nghiên cứu, thẩm định hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện ra quyết định; trường hợp không đủ điều kiện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
+ Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

* Cách thức thực hiện: 
- Cách thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua mạng tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn
- Cách thức nhận kết quả giải quyết hồ sơ: Nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu);
+ Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
+ Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (phụ lục 2 - Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008);
+ Bản sao có giá trị pháp lý:
- Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
- Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.  

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

* Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 01- Ban hành kèm theo Thông tư số 2642/VBHN-BVHTTDL ngày 08/7/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (Phụ lục 2- Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;
(2) Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;
(3) Phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;
(4) Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;
- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch;
- Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL.
- Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số   15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số   88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL;
- Thông tư số 2642/VBHN-BVHTTDL ngày 08/7/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;    
- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
(Phụ lục 01- Ban hành kèm theo Thông tư số 2642/VBHN-BVHTTDL ngày 08/7/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
 
  
TÊN DOANH NGHIỆP
TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  ………….., ngày…… tháng……. năm …….
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ( huyện, thị xã, thành phố….)
 
Thực hiện Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghiên cứu Tiêu chí xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch, chúng tôi làm đơn này đề nghị (*) ....................................... xem xét, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.
1.  Thông tin chung về cơ sở lưu trú du lịch
- Loại, tên cơ sở lưu trú du lịch:
- Địa chỉ:
          - Điện thoại:                   Fax:            Email:                   Website:
          - Thời điểm bắt đầu kinh doanh:
          - Loại, hạng đã được công nhận (nếu có): ........... theo Quyết định số:
ngày …/…/… ...............................................................................................
          2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật
          - Tổng vốn đầu tư ban đầu:
          - Tổng vốn đầu tư nâng cấp:
          - Tổng diện tích mặt bằng (m2):
          - Tổng diện tích mặt bằng xây dựng (m2):
          - Tổng số buồng:                     Công suất buồng bình quân (%):
STT Loại buồng Số lượng buồng Giá buồng
VND USD
1        
2        
...        
          - Dịch vụ có trong cơ sở lưu trú du lịch:…………………………
          3. Người quản lý và nhân viên phục vụ
          - Tổng số:     
          Trong đó:
          Trực tiếp:                      Lễ tân:                            Bếp:
          Gián tiếp:                       Buồng:                           Khác:
          Ban giám đốc:                Bàn, bar:
          - Trình độ:
          Trên đại học:                  Đại học:                         Cao đẳng:
          Trung cấp:                     Sơ cấp:                           THPT:
          - Được đào tạo nghiệp vụ (%):
          - Ngoại ngữ (%):
          - Hạng đề nghị:
Chúng tôi xin thực hiện nghiêm túc và đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn quy định./.
 
 
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 
 
Ghi chú: (*) Thủ trưởng cơ quan nhà nước về du lịch theo thẩm quyền xếp hạng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ
trong cơ sở lưu trú du lịch
(Phụ lục 2- Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
 
 
 

TÊN DOANH NGHIỆP:......
Tên cơ sở lưu trú
______________________________
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________
  …… ngày…… tháng ……..năm........

 

DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TRONG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

 
                        Kính gửi:   Ủy ban nhân dân ( huyện, thị xã, thành phố….)
 
 
SSố TT
 
Họ và tên
 
Năm sinh
 
 
Chức danh
 
Trình độ
Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn

Nghiệp vụ du lịch

Ngoại ngữ (*)
1                
2                

Ghi chú:

Ngoại ngữ (*) kê khai như sau:
A (tiếng Anh); P (tiếng Pháp); T (tiếng Trung Quốc); K (ngoại ngữ khác)
GTCB: giao tiếp cơ bản (tương đương bằng A, B)
GTT: giao tiếp tốt (tương đương bằng C)
TT: thông thạo (tương đương bằng đại học)
Ví dụ:
TT (A, P): thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp
GTT (T): giao tiếp tốt tiếng Trung Quốc
GTCB (K): giao tiếp cơ bản ngoại ngữ khác
                                  
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:......
Giám đốc Doanh nghiệp hoặc
chủ cơ sở lưu trú du lịch
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
File đính kèm: Tải file