Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH
1  Họ tên: TRẦN QUỐC DÂN
 Chức danh: Giám đốc Trung tâm
 Trình độ CM:   + Đại học Sư phạm Toán;
                       + Thạc sỹ quản lý giáo dục
                     
 Điện thoại: 0913370961
 Email: tranquocdan@quangninh.gov.vn
2  Họ tên: Tạ Thúy Ngọc
 Chức danh: Phó Giám đốc
 Trình độ CM: Đại học Luật
 Điện thoại: 0913500707
 Email: Tathuyngoc.cp@quangninh.gov.vn
3  Họ tên: Nguyễn Hồng Quân
 Chức danh: CNTT - Quản trị mạng
 Trình độ CM: Đại học công nghệ thông tin
 Điện thoại: 01662 161 990                           
 Email: Nguyenhongquan.cp@quangninh.gov.vn
4    Họ tên: Nguyễn Trung Nghĩa
 Chức danh: Kế toán - Hành chính
 Trình độ CM: Đại học Kế toán
 Điện thoại: 0977 976 676
 Email: Nguyentrungnghia@quangninh.gov.vn
5    Họ tên: Lê Thị Thùy Dương
 Chức danh: Tổng hợp - Trả kết quả
 Trình độ CM: Đại học Luật
 Điện thoại: 0906 222 991
 Email: Lethithuyduong.cp@quangninh.gov.vn
 
6    Họ tên: Nguyễn Thị Quý Dư
 Chức danh: Tổng hợp - Văn thư
 Trình độ CM: Đại học Tin học
 Điện thoại: 0936.955.992
 Email: nguyenquydu.cp@quangninh.gov.vn
7         Họ tên: Nguyễn Mai Anh
 Chức danh: Nhân viên Hướng dẫn - Trả kết quả
 Trình độ CM: Đại học QLNN
 Điện thoại: 0373.681.996
 Email: nguyenmaianh.cp@quangninh.gov.vn
 
BỘ PHẬN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
1      Họ tên: ĐINH NGỌC CHIẾN
   Đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố
   Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND
   Trình độ CM: Cử nhân quản trị kinh doanh,
                          Thạc sĩ quản lý kinh tế
   Điện thoại: 0836911788
   Email: Dinhngocchien.cp@quangninh.gov.vn
2      Họ tên: Phạm Mai Anh
   Đơn vị: Phòng Tài chính Kế hoạch
   Chức vụ: Phó Trưởng phòng
   Trình độ CM: Đại học Kế toán
   Điện thoại: 0914201682
   Email: Phammaianh@quangninh.gov.vn
3      Họ tên: Nguyễn Văn đằng
   Đơn vị: Phòng Tài chính Kế hoạch
   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ CM: Kỹ sư Xây dựng DD&CN
   Điện thoại: 0969.982.367
   Email: Nguyenvandang.cp@quangninh.gov.vn
4  
   Họ tên: Nguyễn Thị Minh Huyền
   Đơn vị: Phòng Tư pháp
   Chức vụ: Phó trưởng phòng
   Trình độ CM: Cử nhân Luật
   Điện thoại: 0368939789
   Email: nguyenthiminhhuyen.cp@quangninh.gov.vn
5      Họ tên: Phan Thanh Hải
   Đơn vị: Phòng Tư pháp
   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ CM: Cử nhân Luật
   Điện thoại: 0934.200.868
   Email:  Phanthanhhai.cp@quangninh.gov.vn
6      Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng
   Đơn vị: Phòng Quản lý đô thị
   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ CM: 
   Điện thoại: 
   Email: nguyenthanhtung.cp@quangninh.gov.vn
7      Họ tên: Nguyễn Chí Thanh
   Đơn vị: Văn phòng Đăng ký QSDĐ
   Chức vụ: Phó Giám đốc
   Trình độ CM: Ths. Quản lý đất đai
   Điện thoại: 0914.512.532
   Email: Nguyenchithanh.cp@quangninh.gov.vn
8      Họ tên: Nguyễn Thị Hồng
   Đơn vị: Văn phòng Đăng ký QSDĐ
   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ CM: Ths. Quản lí đất đai
   Điện thoại: 0918.949.505
   Email: Nguyenthihong.cp@quangninh.gov.vn
9      Họ tên: Nguyễn Thị Nhung
   Đơn vị: Phòng Tài nguyên môi trường
   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ CM: Ths. quản lý đất đai
   Điện thoại: 

   Email: Nguyenthinhung.cp@quangninh.gov.vn

10      Họ tên: Hoàng Thái Hà
   Đơn vị: Phòng LĐ, TB & XH
   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ CM: Đại học 
   Điện thoại: 0977.766.386
   Email: HoangthaiHa.cp@quangninh.gov.vn
11      Họ tên: Bùi Thị Thanh Huyền
   Đơn vị: Phòng Kinh tế
   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ CM: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
   Điện thoại: 0988.189.689
   Email: buithithanhhuyen.cp@quangninh.gov.vn
12      Họ tên: Lê Phương Hoa
   Đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin
   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ CM: ĐH ngành phát hành, xuất bản phẩm
   Điện thoại: 0936 656 880
   Email: Lephuonghoa.cp@quangninh.gov.vn
13      Họ tên:  Nguyễn Hải Hà
   Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo
   Chức vụ: Chuyên viên
   Trình độ CM: Đại học Sư phạm Hóa
   Điện thoại:  
   Email: Nguyenhaiha.cp@quangninh.gov.vn
14      Họ tên: Nguyễn Thị Thủy
   Đơn vị:  Phòng Nội vụ
   Chức vụ:  Chuyên viên
   Trình độ CM: Cử nhân Luật
   Điện thoại:  0366.869.666
   Email: Nguyenthithuy.cp@quangninh.gov.vn
15      Họ tên: Đồng Thị Thanh Thủy
   Đơn vị:  Điện Lực Cẩm Phả
   Chức vụ:  Chuyên viên
   Trình độ CM: Chuyên Viên
   Điện thoại: 0963.912.666
   Email: 
16      Họ tên: Trần Thị Định
   Đơn vị:  Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả
   Chức vụ:  Chuyên viên
   Trình độ CM:  Cử nhân Kinh Tế
   Điện thoại: 0936952479
   Email:  tranthidinhhcc@ gmail.com
17      Họ tên: Đào Thị Thơ
   Đơn vị:  Bảo hiểm xã hội thành phố Cẩm Phả
   Chức vụ:  Chuyên viên
   Trình độ CM: Đại học Kế toán
   Điện thoại: 0984 687 233
   Email:  Daothithobhcp@gmail.com
 
18      Họ tên: Vũ Thị Nha Trang
   Đơn vị:  Phòng Y tế
   Chức vụ:  Chuyên viên
   Trình độ CM: 
   Điện thoại: 
   Email:
 
19      Họ tên: Hoàng Thị Lơ
   Đơn vị:  Nước Sạch Quảng Ninh
   Chức vụ:  Chuyên viên
   Trình độ CM: Đại học- kế toán
   Điện thoại: 0948154118.
   Email:Hoanglo140483@gmail.com
 
20        Họ tên: Bùi Đăng Triệu
   Đơn vị:  phòng Tư Pháp
   Chức vụ:  Phó trưởng phòng
   Trình độ CM: Đại học luật
   Điện thoại: 
   Email: