Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp 6 25.000
2 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp 2 20.000
3 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp 5 20.000
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp 15 1.000.000
5 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp 15 1.000.000
6 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp 3 Không
7 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp 15 500.000
8 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp 1 Không
9 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp Bảo Hiểm Thất Nghiệp 3 Không
10 Thủ tục Đề nghị hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp. Bảo Hiểm Thất Nghiệp 15 Không
11 Thủ tục: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và trả Quyết định thất nghiệp. Bảo Hiểm Thất Nghiệp 20 Không
12 Thủ tục Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ 35 Không
13 Thủ tục Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ 15 Không
14 Thủ tục giải thể quỹ Nội vụ
15 Thủ tục đổi tên quỹ Nội vụ
16 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Nội vụ
17 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Nội vụ
18 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Nội vụ
19 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Nội vụ 30 Không
20 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Nội vụ
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  |  16 | 17 | 18 | 19 |