Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Nội vụ 30 Không
2 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Nội vụ 40 Không
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả về khen thưởng đối ngoại Nội vụ 10 Không
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả về thành tích đột xuất Nội vụ 10 Không
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ 10 Không
6 Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ 10 Không
7 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Nội vụ 10 Không
8 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Nội vụ 10 Không
9 Thủ tục tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ 10 Không
10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ 10 Không
11 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Nội vụ 25 Không
12 Thủ tục giải thể hội Nội vụ 30 Không
13 Thủ tục đổi tên hội Nội vụ 30 Không
14 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Nội vụ
15 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nội vụ 30 Không
16 Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp xã Nội vụ 30 Không
17 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp huyện, cấp xã Nội vụ 30 Không
18 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Nội vụ 5 Không
19 Thủ tục Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ 5 Không
20 Thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ 15 Không
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  |  17 | 18 | 19 |