Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục Đăng ký các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ 10 Không
2 Thủ tục Đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ 10 Không
3 Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ 15 Không
4 Thủ tục tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ Không Quy Định Không
5 Thủ tục Đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn cấp huyện Nội vụ 15 Không
6 Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác Nội vụ 15 Không
7 Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch 3 100.000
8 Thủ tục Tạm ngừng hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch 5 100.000
9 Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch 3 100.000
10 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch 3 120.000
11 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 5 Không
12 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Tài chính - Kế hoạch 5 200.000
13 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 5 Không
14 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 5 Không
15 Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 5 Không
16 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 5 200.000
17 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 5 200.000
18 Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Tài chính - Kế hoạch 5 Không
19 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Tài chính - Kế hoạch 5 200.000
20 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Tài chính - Kế hoạch 5 200.000
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  |  18 | 19 |