Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên  đường thủy nội Giao thông - Vận tải 3 70.000
2 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Giao thông - Vận tải 3 Không
3 Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đang khai thác Giao thông - Vận tải 10 Không
4 Thủ tục Chấp thuận, gia hạn, cấp phép xây dựng công trình thiết yếu hoặc biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác Giao thông - Vận tải 7 Không
5 Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ Giao thông - Vận tải 7 Không
6 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp
7 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp 3 1.000.000
8 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp 3 Không
9 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp 14 Không
10 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư pháp 3 20.000
11 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp 5 20.000
12 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp 6 20.000
13 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp 6 25.000
14 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp 2 20.000
15 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp 5 20.000
16 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp 15 1.000.000
17 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp 15 1.000.000
18 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp 3 Không
19 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp 15 500.000
20 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp 1 Không
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  |  20 |