Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ 10 không
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ 10 không
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ 10 không
4 Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ 10 không
5 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Nội vụ 10 không
6 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Nội vụ 10 không
7 Thủ tục tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ 10 không
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ 10 không
9 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Nội vụ 25 không
10 Thủ tục giải thể hội Nội vụ 30 không
11 Thủ tục đổi tên hội Nội vụ 30 không
12 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Nội vụ 30 không
13 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Nội vụ 30 không
14 Thủ tục Thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp xã Nội vụ 30 không
15 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động cấp huyện, cấp xã Nội vụ 30 không
16 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường nhưng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụ Không quy định không
17 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức trên địa bàn thành phố Nội vụ 25 không
18 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức trên địa bàn thành phố Nội vụ 25 không
19 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động trên địa bàn thành phố Nội vụ 25 không
20 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trên địa bàn thành phố Nội vụ Không quy định không
Trang: 1 | 2  |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |