Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc thành phố Nội vụ Không quy định không
2 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc thành phố Nội vụ Không quy định không
3 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 của luật tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụ Không quy định không
4 Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Tài chính - Kế hoạch 02 không
5 Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Tài chính - Kế hoạch 12 không
6 Thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị . Tài chính - Kế hoạch 12 không
7 Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Tài chính - Kế hoạch 12 không
8 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
10 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
11 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
13 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
14 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
15 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
20 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
Trang: 1 | 2 | 3  |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |