Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
2 Đăng ký khi hợp tác xã tách Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
3 Đăng ký khi hợp tác xã chia Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
4 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 04 24.000 đ
5 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 04 120.000 đ
6 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Tài chính - Kế hoạch 04 120.000 đ
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch 02 24.000 đ
8 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch không
9 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch 02 không
10 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch 02 24.000 đ
11 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tài chính - Kế hoạch 02 120.000
12 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Công thương 07 Theo quy định của bộ tài chính
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Công thương 07 Theo quy định của bộ tài chính
14 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Công thương 10 Theo quy định của bộ tài chính
15 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định, cơ sở buôn bán hàng rong, các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ. Công thương 13 30.000
16 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Công thương 07 theo từng trường hợp riêng
17 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Công thương 07 theo từng trường hợp riêng
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Công thương 07 theo từng trường hợp riêng
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Công thương 30 theo từng trường hợp riêng
20 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Công thương 07 Theo quy định của bộ tài chính
Trang: 1 | 2 | 3 | 4  |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |