Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu. Thuế 3 Không
2 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh. Thuế 3 Không
3 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) Thuế 3 Không
4 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục và Đào tạo 30 Không
5 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục và Đào tạo 8 Không
6 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục và Đào tạo 25 Không
7 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo 15 Không
8 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục và Đào tạo 25 Không
9 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo 8 Không
10 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo 25 Không
11 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo 15 Không
12 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo 25 Không
13 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo 02 Không
14 Giải thể trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo 15 Không
15 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo 25 Không
16 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo 15 Không
17 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo 25 Không
18 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Giáo dục và Đào tạo 10 Không
19 Giải thể trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo 15 Không
20 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo 25 Không
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  |  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |