Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo mức thu lệ phí căn cước công dân

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 về quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân (CCCD).
Theo đó, từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, giảm 50% mức thu lệ phí cấp thẻ CCCD quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC.
Như vậy, theo quy định tại Điều 3 Thông tư 61/2020/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp CCCD thực hiện như sau:
 
Mức thu lệ phí Từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020 Từ ngày 01/01/2021
Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD 15.000 đồng/thẻ CCCD 30.000 đồng/thẻ CCCD
Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu 25.000 đồng/thẻ CCCD 50.000 đồng/thẻ CCCD
Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam 35.000 đồng/thẻ CCCD 70.000 đồng/thẻ CCCD
 
Các trường hợp được miễn, không phải nộp lệ phí cấp căn cước công dân (theo Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC):
- Các trường hợp miễn lệ phí:
+ Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính;
+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật;
+ Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.
- Các trường hợp không phải nộp lệ phí:
+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu theo Khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 
Luật Căn cước công dân 2014.
+ Đổi thẻ CCCD khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi theo Khoản 1 Điều 21, Điểm a Khoản 3 Điều 32 Luật Căn cước công dân 2014.
+ Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.
Thông tư 61/2020/TT-BTC có hiệu lực ngày 22/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.