Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Ngày 1/11/2016, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Nội dung: Xem tại Đây