Tin nổi bật

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ

Thực hiện Công văn số 1056/UBND-TH4 ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển Bộ phận Đăng ký cư trú của Công an thành phố Cẩm Phả đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công Thành phố. Sau khi thống nhất với Đội QLHC&TTXH Công an Thành phố và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố, Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả thông báo:

- Kể từ ngày 24/3/2016, Bộ phận Đăng ký cư trú của Công an thành phố Cẩm Phả chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ từ trụ sở Công an Thành phố sang tầng 2 trụ sở Trung tâm Hành chính công (quầy số 12, 13, 14).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú giữ nguyên theo thời gian làm việc hiện nay của công an: thứ 2, thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

+ Buổi sáng: Tiếp nhận từ 7h30' đến 11h30';

+ Buổi chiều: Tiếp nhận từ 13h00' đến 16h00'.

- Bố trí tiếp nhận hồ sơ ở các quầy theo địa bàn từng phường, xã: 

+ Quầy số 13: Phường Quang Hanh, Phường Cẩm Thịnh,  Phường Cẩm Thạch, Phường Cẩm Phú, Xã Cộng Hòa.

+ Quầy số 14: Phường Cẩm Thủy, Phường Cẩm Tây,  Phường Cẩm Trung, Phường Cẩm Đông, Phường Cẩm Thành, Xã Dương Huy.

+ Quầy số 15: Phường Cẩm Bình, Phường Mông Dương,  Phường Cửa Ông, Phường Cẩm Sơn, Xã Cẩm Hải.

Trung tâm Hành chính chính công xin thông báo để tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

                                                        GIÁM ĐỐC