Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng trên địa bàn Thành phố

         Ngày 03/01/2019, UBND Thành phố Cẩm Phả đã ban hành thông báo số 05/TB-UBND về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng trên địa bàn Thành phố. Trung tâm Hành chính công thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.