Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Tiêu đề:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá dưới 20CV Thủy sản 03 không
2 Thủ tục Cấp mới Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV Thủy sản 05 40.000
3 Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV Thủy sản 05 40.000
4 Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV Thủy sản 05 20.000
5 Thủ tục Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá cho tàu dưới 20 CV Thủy sản 03 không
6 Thủ tục Đăng ký tàu cá trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu đối với tàu cá dưới 20CV Thủy sản 03 không
7 Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm Nghiệp 20 không
8 Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) Lâm Nghiệp 20 không
9 Thủ tục Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ 35 không
10 Thủ tục Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ 35 không
11 Thủ tục Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ 35 không
12 Thủ tục giải thể quỹ Nội vụ 15 không
13 Thủ tục đổi tên quỹ Nội vụ 15 không
14 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Nội vụ 30 không
15 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Nội vụ 15 không
16 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Nội vụ 15 không
17 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Nội vụ 30 không
18 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Nội vụ 15 không
19 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Nội vụ 30 không
20 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Nội vụ 40 không
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |