Lịch công tác của Lãnh đạo UBND Thành phố.
Lịch công tác của Lãnh đạo UBND Thành phố:  http://qlcvtt.qnict.vn/campha/