Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 1) Ông Nguyễn Hải Ninh - Chủ tịch UBND phường - Trưởng bộ phận

- Ngày sinh : 05/12/1972 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Cơ điện
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
- Điện thoại di động : 0903.203.666 
- Email: nguyenhaininh.cp@quangninh


2) Bà Nguyễn Thị Nơ - Phó Chủ tịch UBND phường - Phó trưởng bộ phận
  - Ngày sinh : 18/02/1982
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Công tác xã hội
                                       Thạc sĩ Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị :  Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0988.148.248 
- Email: nguyenthino@quangninh.gov.vn


3) Công chức Tư pháp - Hộ tịch:  Đào Thị Tuyết
 
  - Ngày sinh: 28/8/1978 
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0904.644.388
- Email: daothituyet@quangninh.gov.vn
 
 
 
4) Công chức Văn hóa - Xã hội:  Phạm Thu Trang
 
 
- Ngày sinh: 03/04/1985
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- ĐTDĐ: 0936.899.236
- Email: phamthutrang.cp@quangninh.gov.vn
 
 
5) Công chức Văn phòng - Thống kê:  Nguyễn Thị Vân
 
  - Ngày sinh: 07/12/1985
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính
                                      Thạc sĩ Chính sách công

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0904.322.286
- Email: nguyenthivan1.cp@quangninh.gov.vn
 
 
6) Công chức Địa chính - Xây dựng:  ông Khổng Minh Chung
  - Ngày sinh: 24/5/1992
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    
- Điện thoại di động: 0935.999.656
- Email: khongminhchung@quangninh.gov.vn