Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

UỶ BAN BẤU CỬ
PHƯỜNG CẨM THÀNH
 
   Số: 03 /TB-UBBC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
 
        Cẩm Thành, ngày 22 tháng 02  năm 2021.
 
THÔNG BÁO
Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu
ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thành
nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Căn cứ Điều 10 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 26/5/2015; Kế hoạch số: 01/KH-UBBC ngày 22/01/2021 của Ủy ban bầu cử phường về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thành nhiệm kỳ 2021-2026;
          Căn cứ Quyết định số: 04/QĐ-UBBC ngày 17/02/2021 của Ủy ban bầu cử phường Cẩm Thành về việc ấn định các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thành nhiệm kỳ 2021-2026;
          Ủy ban bầu cử phường Cẩm Thành thông báo danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thành nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:
          1. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thành nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 21 (Hai mươi mốt) đại biểu.
          2. Số đơn vị bầu cử là 10 (Mười) đơn vị (có danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử kèm theo).
          Căn cứ Thông báo của Ủy ban bầu cử phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, lãnh đạo các khu phố thông báo rộng rãi để cử tri được biết./.
 
Nơi nhận:
- UBBC Thành phố (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND phường (b/c);
- Lãnh đạo UBND phường;
- Thành viên UBBC phường;
- Thường trực UB MTTQ phường;
- Ban Lãnh đạo các khu phố;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN BẦU CƯ
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký) 
 
 
  Đoàn Thị Bích Hương
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
Các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cẩm Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Kèm theo Thông báo số: 03 /TB -UBBC ngày 22/02/2021 của UBBC )
 
TT Đơn vị bầu cử Đơn vị hành chính Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Số đại biểu ứng cử
1  Số 1 Khu phố 1 3 5
2  Số 2 Khu phố 2A 2 3
3  Số 3 Khu phố 2B 2 3
4 Số 4 Khu phố 4A 2 3
5  Số 5 Khu phố 4B 2 3
6  Số 6 Khu phố 3 2 3
7 Số 7 Khu phố 5 2 3
8  Số 8 Khu phố 6 2 3
9  Số 9 Khu phố 7 2 3
10 Số 10 Khu phố 8 2 3