Tin nổi bật

Ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 24/12/2018 về việc phê duyệt bổ sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 từ nguồn trợ cấp có mục tiêu ngân sách cấp trên; nguồn dự phòng tăng lương và nguồn dự phòng ngân sách
Các tin liên quan: