Tin nổi bật

Chi tiết tài nguyên - văn bản

Tên tài nguyên - văn bản: Tài liệu kỳ họp thứ mười lăm HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nguồn:
Nhóm tài nguyên: Tài liệu
Nội dung: I - Các Báo cáo, Tờ trình trình Kỳ họp
          (1). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều hoà kế hoạch đầu tư công kéo dài năm 2019 sang năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách cấp thành phố.
          (2). Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020.
          (3). Tờ trình về việc điều hòa kế hoạch đầu tư công kéo dài năm 2019 sang năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố năm 2020.
          (4). Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình "Tuyến đường nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả với Trung tâm thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh". II - Các dự thảo Nghị quyết
          (1). Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp thành phố giai đoạn 2016-2020.
          (2). Nghị quyết về việc điều hòa kế hoạch đầu tư công kéo dài năm 2019 sang năm 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp thành phố năm 2020.
          (3). Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình "Tuyến đường nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả với Trung tâm thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh".   
File đính kèm: Tải file