Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 10
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện
          (1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ của cá nhân/tổ chức;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt kết quả.
- Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.
      
 * Cách thức thực hiện

 Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình cho phép hoạt động trở lại;
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
- Biên bản kiểm tra.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

* Lệ phí
Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file