Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: không
Nội dung:
*Trình tự thực hiện
(1). Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm hành chính công cấp huyện;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả;
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
(2). Đối với Cơ quan hành chính nhà nước
- Cán bộ chuyên trách Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- Phòng giáo dục và đào tạo thẩm định hồ sơ; phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.
- Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Hành chính công cấp huyện trả kết quả cho cá nhân/tổ chức theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
- Biên bản kiểm tra.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường tiểu học

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo
-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Lệ phí: Không.

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phụ được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và có hồ sơ theo quy định  đề nghị được hoạt động trở lại được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
File đính kèm: Tải file