Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
(1) Đối với cá nhân/ tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của cá nhân, tổ chức;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả trình Uỷ ban nhân cấp huyện ra quyết định giải thể.
 - Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Hành chính công huyện trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định.
*Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện về Bộ phận một cửa/Trung tâm Hành chính công huyện.
* Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân;
- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường tiểu học công lập);
- Tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường tiểu học tư thục).
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định giải thể trường tiểu học của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Quyết định giải thể phải ghi rõ lí do giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên; Quyết định giải thể trường tiểu học phải được công bố công khai).
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học.
* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 
File đính kèm: Tải file