Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp đối với tổ chức, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp
Lĩnh vực: Lao động việc làm
Thời gian giải quyết: 7
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố trên địa bàn nơi đóng trụ sở của tổ chức, doanh nghiệp.
- Bước 2:
+ Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
+ Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm ra công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật. Nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết. Trường hợp thỏa ước lao động tập thể chưa có hiệu lực thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu hai bên tiến hành thương lượng sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và gửi đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
- Bước 3: Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
- Gửi hồ sơ qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/. Khi cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định xong hồ sơ qua mạng, yêu cầu tổ chức, cá nhân mang bản giấy đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công để chuyển cho cán bộ tiếp nhận lưu hồ sơ và đồng thời nhận kết quả. Trong trường hợp hồ sơ bản giấy có sự sai lệch so với hồ sơ gửi qua mạng cho cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và phê duyệt thì tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với sai lệch đó theo quy định pháp luật.
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản thông báo về việc gửi Thỏa ước lao động tập thể;
- Văn bản lấy ý kiến tập thể lao động về Thỏa ước Lao động tập thể của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
- Thỏa ước lao động tập thể.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Trong đó:
- Tiếp nhận dưới 10 hồ sơ/ngày: 7.5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Tiếp nhận từ 10 -20 hồ sơ/ngày: thực hiện trong 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Tiếp nhận từ 20 hồ sơ trở lên/ngày: thực hiện trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.   
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - TB&XH.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.
h) Phí, lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
k) Yêu cầu, điều kiện: Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không được trái với pháp luật lao động hiện hành và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.
l) Căn cứ pháp lý:
- Bộ luật Lao động;
- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;
- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
- Quyết  định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

 
File đính kèm: Tải file