Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 15
Lệ phí: Không
Nội dung: 32.1. Trình tự thực hiện
          Tháng 8 hằng năm, cơ sở giáo dục mầm non phổ biến, thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho giáo viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp về cơ sở giáo dục.
          Cơ sở giáo dục tổng hợp hồ sơ, lập danh sách giáo viên đề nghị hỗ trợ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ theo quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách giáo viên được hưởng chính sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách giáo viên được hưởng chính sách và chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
Trong vòng 01 ngày làm việc, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện trả kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non.
Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách giáo viên được hưởng chính sách.
 Phương thức thực hiện
Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho giáo viên;
Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả vào tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 5 hằng năm;
Trường hợp giáo viên chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo;
Trường hợp giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dừng thực hiện chi trả chính sách.
 
 
32.2. Cách thức thực hiện
Cơ sở giáo dục mầm non nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ
- Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP).
- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng lao động của giáo viên được hưởng chính sách.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
32.4. Thời hạn giải quyết
Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.
32.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục
32.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Cơ sở giáo dục mầm non, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ quan tài chính cấp huyện).
32.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Danh sách giáo viên được hưởng chính sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
- Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và chi trả kinh phí hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho giáo viên; Thời gian chi trả thực hiện 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả vào tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 5 hằng năm.
32.8. Phí, lệ phí (nếu có)
Không
32.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP).
32.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
 Đối tượng hưởng chính sách: Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm những điều kiện sau:
- Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định;
- Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục;
- Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.
32.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

 
File đính kèm: Tải file