Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Thời gian giải quyết: 5
Lệ phí: không
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
          - Hội khuyến học cấp huyện lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
          - Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;
          - Cán bộ của Phòng  Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
          - Hội khuyến học cấp huyện căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ của ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập”
a) Tờ trình của ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Báo cáo (kèm theo các minh chứng phù hợp với các tiêu chí) đánh giá kết quả xây dựng “Cộng đồng học tập” của cấp xã, có xác nhận của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã;
c) Biên bản tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã;
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
2. Hồ sơ của hội khuyến học cấp huyện trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” của cấp xã
a) Tờ trình của hội khuyến học cấp huyện;
b) Biên bản kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
* Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hội khuyến học cấp huyện.
          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
          -  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội khuyến học cấp huyện
          - Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện và các cơ quan liên quan
          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã
Nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho Hội khuyến học cấp huyện và nêu rõ lý do.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
          * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Căn cứ vào kế hoạch đã được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt
- 15 tiêu chí và minh chứng tại Hướng dẫn đánh giá, cho điểm “Cộng đồng học tập“ cấp xã tại Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã.
File đính kèm: Tải file