Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh theo phân cấp
Lĩnh vực: Xây dựng
Thời gian giải quyết: 13
Lệ phí: theo thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính
Nội dung:
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả   để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả   hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả 
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả  nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả   hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn/

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 của Chính phủ
+ Tờ trình (đơn) đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng của chủ đầu tư;
- Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ.
- Hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).
- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.
- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.
Hồ sơ trước khi nộp phải kiểm tra và đóng dấu xác nhận của Chủ đầu tư (quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 18/2016/TT-BXD).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (bản vẽ thiết kế: 02 bản).

* Thời hạn giải quyết:
- Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở: Không quá 13 ngày làm việc.
- Dự toán xây dựng (nếu có): Không quá 10 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công thành phố Cẩm Phả  ;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố Cẩm Phả  ;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Cẩm Phả  ;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             

* Phí và Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thực hiện theo thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
- Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh.
 

 
File đính kèm: Tải file